Akzo Nobel Luxol Lak interiérový matný 0,75 l

Katalogový kód: ATV80

skladem (1)
189.00 Kč

7.27 EUR

156.15 Kč bez DPH
Čárový kód: 8590627115512

Výrobce/distributor:Akzo Nobel Coatings CZ a.s.
Celá nabídka od výrobce

Luxol Interiérový lak je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný v lesku i matu. Produkt je na bázi rozpouštědel. Věnujte pozornost pokynům k řádnému a bezpečnému používání tohoto výrobku.

Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235 Uchovávejte v chladu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.&

Použití:
k bezbarvým nátěrům dřeva, opatřeného vhodným napouštědlem
jako ochranný a dekorativní nátěr dřeva
k nátěrům v interiéru
k nátěrům dřevěných a kovových předmětů, opatřených vhodným základním nátěrem

Přednosti:
jednoduchý nátěrový postup

Vydatnost: 6-10m2/l
+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016