Eprosin E 25 bílá stěrková hmota 535 g

Katalogový kód: AFM58

skladem (3)
300,30 Kč

12,36 EUR

248,23 Kč bez DPH
Čárový kód: 8594024090502

Výrobce/distributor:DCH Sincolor Plzeň
Celá nabídka od výrobce

Vrchní systémový nátěr k povrchové úpravě potravinářských, pivovarských a vinařských zásobníků a povrchů betonových nebo ocelových vodárenských nádrží. Vytvrzená nátěrová hmota splňuje požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou dle vyhlášky MZ ČR č.4092005 Sb. a přímého styku s potravinami, pokrmy do obsahu etylalkoholu do 20 % dle vyhlášky MZ ČR č 38/2001 Sb. Jako podkladový nátěr stejné specifikace se používá EPROSIN E 15. Před aplikací nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla. Systém má vynikající adhezi k cementovým podkladům, má nízkou úroveň zápachu, má výborné mechanické vlastnosti a aplikace materiálu je velmi jednoduchá. Příprava povrchu:Betonový podklad musí být soudržný a zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot obroušením nebo otryskáním. Minimální pevnost 1,5 MPa. Podklad musí být vyzrálý, min. stáří 28 dnů. Zbytková objemová vlhkost musí být max. 4 %. Případné zbytky odbedňovacích separátorů odstraňte broušením. Hmota není vhodná pro aplikace hlazených, kletovaných nebo leštěných betonových podkladů. V tomto případě je nutnobeton zdrsnit (přebroušení, brokování aj.) Dřevo musí být čisté a suché, tvarově stabilní a zbavené pryskyřic (smolných hnízd). Kovový povrch musí být opatřen nátěrem vhodného antikorozního základu (nejlépe SINEPOX S 2300 nebo SINEPOX S 2300 HB). Odmaštění povrchu vhodným detergentem. Otryskání na Sa2 1 (pro stupeň zrezavění A, B, C viz ISO 8501-1). Odstranění veškerých starých nátěrů, mastnot, korozních produktů železa a jiných nečistot. Aplikaci je nutné zahájit nejpozději 6 hodin po otryskání. Na otryskaném povrchu nesmí dojít k výskytu bleskové koroze ani k vysrážení vlhkosti. Aplikace nátěrové hmoty:EPROSIN E 25 se nanáší plastovými nebo ocelovými stěrkami, válečkem. nebo stříkáním AIRLESS s předehřevem. Zpracovatelnost směsi je dle podmínek a množství namíchané směsi přibližně 20 minut. Připravujte si proto pouze takové množství, které stihnete zpracovat do 20 minut! Při aplikaci je třeba zajistit takové teplotní podmínky, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu natíraného předmětu (rosný bod). Dostatečné větrání zamezí výskyt kyselých plynů a par, které mohou reagovat s tužidlem a znemožnit dokonalé vytvrzení materiálu. Během aplikace doporučujeme průběžně měřit rosný bod DT při hraničních hodnotách. Natuženou nátěrovou hmotu nanášejte velurovým válečkem, stěrkou nebo stříkáním na připravený podklad. Pro optimální vytvrzení je třeba zajistit teplotu nad + 15 °C, dostatečnou cirkulaci vzduchu a aplikovat doporučenou tloušťku. Nepoužívat na mokré a nevyzrálé betonové povrchy, nesoudržné povrchy, povrchy opatřené vodouředitelným nátěrem nebo nitro barvou, strojově hlazené povrchy, kletované povrchy – nutná předúprava povrchu. Ředidlo: neředí se. Tužení:EPROSIN E 25 (složka A): tvrdidlo (složka B) poměr hmotnostní 100 : 30, poměr objemový 100 : 49. Orientační spotřeba:4 m2 z 1 kg natužené směsi, tj. spotřeba 250 g/m2. Praktická spotřeba je závislá na drsnosti (hrubosti) podkladu


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Akutní toxicita, kategorie 4 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016